Bài viết (Báo/Tạp chí)
 1. Vũ Dương Thúy Ngà (2009), "Định chủ đề tài liệu ở Việt Nam: các yếu tố đảm bảo sự chuẩn hóa ", Tạp chí Thông tin và Tư liệu, Số 4
 2. TS. Nguyễn Hồng Sinh (2015), "Công cụ và những hướng dẫn cần thiết đảm bảo sự chuẩn hoá cho công tác biên mục chủ đề", Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 4, Tr. 21-25,20 
 3. Lê Ngọc Oánh (2002), "Thiết lập các tiêu đề đề mục bằng tiếng Việt dựa trên cơ sở các hệ thống tiêu đề đề mục hoàn chỉnh bằng tiếng nước ngoài ", Bản tin Liên hiệp thư viện, tr. 18-21
 4. Lê Ngọc Oánh (2007), "Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục tiếng việt trong ngành thông tin thư viện Việt Nam ", Bản tin Thư viện – Công nghệ thông tin, 3, tr. 5-13 
 5. Nguyễn Cữu Sà (1999), "Về cấu trúc của tiêu đề đề mục ", Bản tin Câu Lạc bộ thư viện, Số 5 
 6. Nguyễn Minh Hiệp (2008), "Vấn đề định chủ đề đề đối với ngành biên mục học hiện nay ", Thư viện-Công nghệ thông tin, Số 5, tr. 2-9
 7. Lê Ngọc Oánh (2000), "Về thuật ngữ Subject Heading ", Bản tin Câu Lạc bộ Thư viện, Số 10
 8. Lê Ngọc Oánh (2000), "Thiết lập các tiêu đề đề mục bằng tiếng Việt dựa trên cơ sở các hệ thống tiêu đề đề mục hoàn chỉnh bằng tiếng nước ngoài ", Bản tin Liên hiệp thư viện, Số 12 , tr. 18-21

Trang web

 1. Tổng hợp (), "Hệ thống tiêu đề chủ đề của thư viện quốc hội Hoa Kỳ (Library Of Congress Subject Headings), phần 2"
 2. Lê Ngọc Oánh, ML. GĐ Thư Viện Đại Học Mở - Bán Công (), "Những nguyên tắc định tiêu đề đề mục (Subject Headings)"
 3. PGS.TS. Huỳnh Đình Chiến, Hồ Thị Ngọc Hân (), "Xây dựng bộ tiêu đề đề mục tiếng việt xét trên phương diện ngôn ngữ ", Trung tâm học liệu Huế
 4. Nguyễn Minh Hiệp (), "Tiêu đề đề mục (subject heading) và Từ khóa (keyword)

Thư viện