I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
2. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y
3. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (nhận tặng)
4. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
5. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
2. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
3. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y
4. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
5. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6. Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp

B. Tạp chí truy cập mở: