I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Sinh học
2. Tạp chí Công nghệ Sinh học
3. Academia journal of biology

II. Tạp chí điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Công nghệ Sinh học
2. Tạp chí Sinh học
3. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Sciencedirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen(xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Nature (xem tại đây)

 Danh mục tạp chí trong CSDL Pubs-ACS

1. ACS Chemical Biology
2. CS Applied Bio Materials
3. Biochemistry
4. Bioconjugate Chemistry
5. Biomacromolecules
6. Biotechnology Progress
7. ACS Synthetic Biology

Danh mục tạp chí trong CSDL Ieeexplore-Ieee

1. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics

C. Tạp chí truy cập mở