1. Bộ Khoa học và Công nghệ   http://www.vista.gov.vn/
 2. Bộ Khoa học và Công nghê  http://miennui.most.gov.vn/
 3. Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx
 4. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  http://www.vaas.org.vn/
 5. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   http://vafs.gov.vn/vn/
 6. Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam   http://www.vast.ac.vn/
 7. Cổng Thông tin điện tử Công nghệ sinh học Nông nghiệp – Thủy sản  http://www.agrobiotech.gov.vn/web/default.aspx?Lang=vi-VN
 8. Trung Tâm Công nghệ sinh học Tp. Hồ Chí Minh http://www.hcmbiotech.com.vn/home.php
 9. Tài nguyên Di truyền Thực vật Việt Nam  http://www.pgrvietnam.org.vn/?lang=vi&tab=home
 10. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Công nghệ sinh học http://ibt.ac.vn/
 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ  http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn/
 12. Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học Đại học Cần Thơ  http://birdi.ctu.edu.vn/  
 13. Sở Khoa học Công nghệ An Giang http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/
 14. Viện Dược liệu http://vienduoclieu.org.vn/trang-chu
 15. Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại học Nha Trang  http://www.ntu.edu.vn/viencnshdhnt/en-us/home.aspx
 16. Viện Sinh học Nhiệt đới http://itb.ac.vn/