I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
6.  Tạp chí Tâm lý học

 II. Tạp chí điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Tâm lý học
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Phát triển Giáo dục
5. Tạp chí Giáo dục và Xã hội
6. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
7. Tạp chí Dạy & Học ngày nay
8. Tạp chí Quản lý Giáo dục
9. Tạp chí Thiết bị Giáo dục

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Sciencedirect (xem tại đây

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen

1. International Journal of Child Care and Education Policy

C.Tạp chí truy cập mở: