I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
3. Tạp chí Công nghệ Sinh học
4. Tạp chí Sinh học
5. Academia Journal of Biology
6. Tạp chí Hóa học
7. Vietnam Journal of Chemistry
8. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng
9. Bản tin Khuyến nông Việt Nam

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ 

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

1. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
2. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
3. Tạp chí Lâm nghiệp
4. Tạp chí Bảo vệ Thực vật
5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp
6. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp
7. Tạp chí Khuyến nông Việt Nam
8. Tạp chí Rừng và Môi trường
9. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
10. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Rau hoa quả
11. Tạp chí Khoa học Đất

 B. Tạp chí truy cập mở: