Danh mục sách in ngành Khoa học Cây trồng có tại Thư viện

Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo (Tầng 4)

1. Số liệu thống kê Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản Việt Nam 1990 - 1998 và dự báo năm 2000, Số phân loại: 315.97/S450/1999

2. Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín ở VN, Số phân loại: 580/B121/1997

3. Botany : Laboratory manual, Số phân loại: 580/V872/1998

4. Cây cỏ VN = An Illustrated Flora of Vietnam Q1, Số phân loại: 581.9597/H450-Q1/2000

5. Niên giám nông nghiệp Việt Nam, Số phân loại: 0212/N305/2000

6. Từ điển Nông nghiệp Anh Việt, Số phân loại:3/D118/2002

7. Từ điển bách khoa nông nghiệp, Số phân loại: 630.03/T550/1991

8. Cẩm nang sâu bệnh hại cây trồng, Số phân loại: 632 / B305

9. Những thành tựu nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam 1955 - 2005, Số phân loại: 632.3/Nh556    

10. Sổ tay sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP, Số phân loại: 634/Ch125/2007

 

 Sách Mượn đọc (Tầng 3)

 571.2  Sinh lý thực vật

576.5 Cơ sở di truyền học

577.55  Hệ sinh thái nông nghiệp

630 Công nghệ sản xuất cây ngắn ngày

630.2195 Thống kê - phép thí nghiệm

630.68  Quản lý cây trồng tổng hợp

631.4 Canh tác bền vững

Chất hữu cơ trong đất

Mối quan hệ đất – nước – cây trồng

631.42 Phì nhiêu đất

631.521 Chọn giống cây trồng

Công nghệ hạt giống

631.8 Dinh dưỡng cây trồng

632 Cỏ dại

632.95 Thuốc bảo vệ thực vật

634 Cây ăn quả

635.9 Sản xuất hoa, cây cảnh

664.7 Công nghệ sau thu hoạch