1. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam: https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx

2. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: http://www.vaas.org.vn/

3. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: http://vafs.gov.vn/vn/

4. Viện Cây lương thực và thực phẩm: http://fcri.com.vn/

5. Chi Cục Bảo vệ thực vật Tp. HCM, http://www.bvtvhcm.gov.vn/

6. Viện Bảo vệ thực vật: http://www.ppri.org.vn/

7. Viện Nghiên cứu rau quả: http://www.favri.org.vn/index.php/vi/

8. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam: http://iasvn.org/

9. Cục Bảo vệ thực vật: http://www.ppd.gov.vn/

11. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ: http://www.fsis.org.vn/

12. Australian Journal of Crop Science: https://www.cropj.com/index.html

13. Journal of Tropical Crop Science: http://j-tropical-crops.com/index.php/agro/issue/archive

14. African Crop Science Journal: https://www.ajol.info/index.php/acsj/issue/archive

15. Scientific Journal of Crop Science: https://sjournals.com/index.php/SJCS/issue/archive