1. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
2. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
3. Tạp chí Lâm nghiệp
4. Tạp chí Bảo vệ Thực vật
5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp
6. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp
7. Tạp chí Khuyến nông Việt Nam
8. Tạp chí Rừng và Môi trường
9. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
10. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Rau hoa quả
11. Tạp chí Khoa học Đất

 B. Tạp chí truy cập mở: