1. Cục công nghệ thông tin http://www.dinte.vn/
  2. Trường Đại học Công nghệ thông tin http://www.uit.edu.vn/
  3. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS http://www.cirensoft.vn/
  4. Trung tâm Công nghệ phần mềm – Trường ĐH Cần Thơ http://aptech.cusc.vn/
  5. Kho mã nguồn mở online http://sourceforge.net/
  6. Thư viện code http://megacode.vn/
  7. Tạp chí Lập trình: https://tapchilaptrinh.vn
  8.  PHP:  https://www.php.net/
  9. Quản trị mạng: https://quantrimang.com/
  10. Download:  https://download.com.vn/