I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

  1. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
  2. Tạp chí Công nghệ Sinh học 
  3. Tạp chí Sinh học 
  4. Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
  5. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y
  6. Tạp chí Thủy sản Việt Nam  

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
2. Academia Journal of Biology
3. Tạp chí Khoa học và Phát triển
4. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang
8. Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam

B. Tạp chí truy cập mở: 

C. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM:  

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL ScienceDirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen:

1. Chemical and Biological Technologies in Agriculture
2. The Journal of Basic and Applied Zoology
3. Applied Biological Chemistry

Danh mục tạp chí trong CSDL Nature:

1. Nature Biotechnology
1. Nature Structural & Molecular Biology
2. Nature Plants

Danh mục tạp chí trong CSDL Pubs-ACS:

1. CS Applied Bio Materials
2. Biochemistry
3. Bioconjugate Chemistry
4. Biomacromolecules
5. Biotechnology Progress