1. Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp & PTNN: https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx
 2. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://www.vast.ac.vn/
 3. Viện Dược liệu:  http://vienduoclieu.org.vn/
 4. Viện Sinh học nhiệt đới: http://itb.ac.vn/
 5. Viện Nghiên cứu rau quả:  http://favri.org.vn/index.php/vi/
 6. Viện Chăn nuôi: http://vcn.org.vn/
 7. Người Chăn nuôi: http://nguoichannuoi.vn/
 8. Tạp chí Gia cầm: http://tapchigiacam.vn/
 9. Tạp chí Thủy sản Việt Nam: http://www.thuysanvietnam.com.vn
 1. Cục Trồng trọt: http://www.cuctrongtrot.gov.vn/.
 2. Viện Bảo vệ thực vật: https://ppri.org.vn/
 3. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/
 4. Journal of Applied Biological Sciences: http://www.jabsonline.org/index.php/jabs/issue/archive
 1. Publisher of Open AccessJournalshttps://www.mdpi.com/journal/biology

15. Fortune Journals: http://www.ijabpt.com/