I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

 1. Tạp chí  Âm nhạc Việt Nam
 2. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 3. Tạp chí Giáo dục
 4. Tạp chí Xã hội học
 5. Tạp chí Văn hóa học
 6. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
 7. Tạp chí Ngôn ngữ
 8. Tạp chí Thiết bị Giáo dục

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí  sau:

 1. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 2. Tạp chí Giáo dục
 3. Tạp chí Xã hội học
 4. Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam
 5. Tạp chí Văn hóa học
 6. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
 7. Tạp chí Ngôn ngữ
 8. Tạp chí Thiết bị Giáo dục

B. Tạp chí truy cập mở

C. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM:  

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)