I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
6. Tạp chí Tâm lý học
7. Tạp chí Nghiên cứu Địa lí Nhân văn
8. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
9. Tạp chí Thế giới Di sản

II. Tạp chí điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
2. Tạp chí Thế giới Di sản
3. Tạp chí Tâm lý học

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL ScienceDirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Nature

1. Nature Geoscience
2. Nature Climate Change
3. Nature Reviews Earth & Environment
4. NPJ Climate and Atmospheric Science

Danh mục tạp chí trong CSDL  ACS Publications

1. ACS Environmental Au
2. Environmental Science and Technology
3. Environmental Science & Technology Letters

Danh mục tạp chí trong CSDL Ieeexplore

1. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
2. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine
3. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

C. Tạp chí truy cập mở