1.Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/

2.Tạp chí Khí tượng Thủy văn: http://tapchikttv.vn/?page=5

3. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: https://www.nchmf.gov.vn/kttvsite/

4. Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/ 

5. Google Map: https://www.google.com/maps/

6. Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam: http://tongdieutradanso.vn/trang-chu.html

7. Tạp chí Du lịch Điện tử: http://www.vtr.org.vn/

8. Tạp chí Du lich Tp. Hồ Chí Minh: https://tcdulichtphcm.vn/ 

9. Tạp chí Môi trường http://tapchimoitruong.vn/pages/home.aspx

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn/

11. Tổng cục Tài nguyên Môi trường http://vea.gov.vn/ 

12. Viện Môi trường và Tài nguyên www.hcmier.edu.vn/