I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
6. Tạp chí Tâm lý học
7. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng
8. Vietnam Journal of Chemistry
9. Tạp chí Dược học
10. Tạp chí Thuốc & Sức khỏe

 II. Tạp chí điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Hóa học
2. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng
3. Tạp chí Dược học
4. Tạp chí Dạy & học ngày nay
5. Tạp chí Tâm lý học
6. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Springeropen

1. Applied Biological Chemistry
2. Bioresources and Bioprocessing
3. Fashion and Textiles
4. Journal of Analytical Science and Technology

Danh mục tạp chí trong CSDL Nature

1. Nature Reviews Chemistry

 C. Tạp chí truy cập mở: