Danh mục sách ngành Sư phạm Hóa học có tại Thư viện 

370.711  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

536.7 Nhiệt động học 

539.7   Hóa lượng tử
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học

540   Hóa đại cương 
  Thực hành hóa đại cương
  English for Chemistry

540.076  Bài tập hóa học  

541 Cấu tạo chất đại cương

541.3  Hóa lí

Điện hóa học 

543  Giáo trình hóa phân tích 
Hóa phân tích
Cơ sở hóa học phân tích

543.0076  Bài tập hóa phân tích 

544.13 Phân tích định tính

546 Hóa vô cơ

546.076   Bài tập hóa học vô cơ 

547 Hóa hữu cơ
  Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ  
  Cơ sở hóa học tập thể
  Hóa hữu cơ
  Tổng hợp hữu cơ
  Hóa lý polime

547.0076 Bài tập hóa hữu cơ

547.076  Bài tập cơ sở hóa học hữu cơ

548.8  Tinh thể học

572  Hóa sinh học

Thực hành hóa sinh học    

Bài tập hóa sinh

577.14   Hóa học môi trường

577.1407  Giáo trình hóa học môi trường 

615 Hợp chất thiên nhiên    

628.4  Giáo trình công nghệ xử lí nước thải

660.2  Hóa Kỹ thuật

Hóa kĩ thuật đại cương

660.2804  Hóa công nghệ

Hóa học công nghệ và môi trường

664  Hóa học thực phẩm

669.2 Luyện kim