1. Vietnam Journal of Chemistry: http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem/issue/archive
  2. Tạp chí Hóa học mỗi ngày: https://hoahocmoingay.com/
  3. Học hóa Online: http://www.hochoaonline.net/
  4. Cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia: http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc
  5. Hội Hóa học Việt Nam: http://csv.net.vn/
  6. Tổng kho Hóa chất Việt Nam: https://www.hoachat.vn/
  7. Viện Dược liệu http://vienduoclieu.org.vn/trang-chu
  8. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam http://www.vinachem.com.vn/