1. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam: https://dangcongsan.vn/

2. Tuyên giáo: http://tuyengiao.vn/index

3. Bảo tàng lịch sử Quốc gia: http://baotanglichsu.vn/vi

4. Bảo tàng Hồ Chí Minh: https://baotanghochiminh.vn/

5. Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế: http://www.baotangcungdinh.vn/Default.aspx?l=vn

6. Viện Sử học: https://viensuhoc.vass.gov.vn/Pages/home.aspx

7. Tạp chí điện tử Thế giới Di sản: http://thegioidisan.vn/vi

8. Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế:http://www.hueworldheritage.org.vn/

9. Diễn đàn Lịch sử Việt Nam: https://lichsuvn.net/trang-chu/

10. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử: https://vjol.info.vn/index.php/hists/issue/archive