I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

 1. Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật
 2. Tạp chí Nghiên cứu Văn học
 3. Tạp chí Văn học & Tuổi trẻ
 4. Tạp chí Văn nghệ Quân đội
 5. Tạp chí Hán nôm
 6. Tạp chí Thơ (Nhận 16/7/2018)
 7. Tạp chí Ngôn ngữ
 8. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
 9. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian: 2003- số 2/2019)
 10. Tạp chí Thất Sơn
 11. Tạp chí Văn nghệ Quân đội
 12. Tạp chí Dạy và học ngày nay 
 13. Tạp chí Giáo dục
 14. Tạp chí Giáo dục Lý luận
 15. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
 16. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
 17. Tạp chí Tâm lý học

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ 

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí  sau:

 1. Tạp chí Hán Nôm
 2. Tạp chí Tâm lý học
 3. Tạp chí Nghề Báo
 4. Tạp chí Phát triển Giáo dục
 5. Tạp chí Quản lý Giáo dục 
 6. Tạp chí Ngôn ngữ
 7. Tạp chí Văn hóa Dân gian
 8. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

B. Tạp chí trong CSDL  

C. Tạp chí truy cập mở