1. Khoa Ngữ văn – Đại học sư phạm Hà Nội:

  http://nguvan.hnue.edu.vn/?comp=content&category=41&page=1

 2. Phê bình văn học: http://phebinhvanhoc.com.vn/?tag=nghien-cuu-van-hoc

 3. Nhà văn Hà Nội: http://nhavanhanoi.vn/

 4. Tạp chí Hán Nôm trực tuyến: http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/mucluc.htm

 5. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam: http://www.vjol.info/index.php/vss

 6. Tạp chí văn: http://tapchivan.com/

 7. Tạp chí Văn học: https://tapchivanhoc.org/

 8. Tạp chí Văn nghệ Quân đội: http://vannghequandoi.com.vn/

 9. Bách khoa toàn thư Việt Nam: http://bachkhoatoanthu.org.vn/

 10. Viện văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn/Pages/Default.aspx

 11. Cơ quan ngôn luận của Hội Nhà Văn Việt Nam: http://vanvn.net/

 12. Asian American Literature: Discourses & Pedagogies:

  http://www.comparativephilosophy.org/index.php/AALDP/index

 13. Online Literature Library: http://www.literature.org/

 14. CLCWeb: Comparative Literature and Culture:

  http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/all_issues.html

 15. Studies in Literature and Language: http://www.cscanada.net/index.php/sll/index

 16. Transnational Literature: http://fhrc.flinders.edu.au/transnational/allvolumes.html

 17. Literature Network: http://www.online-literature.com/

 18. English Literature Dictionary & Glossary for students:

  http://www.tuition.com.hk/english-literature/