1. Biologicals, 2004, Số phân loại: 570/B615/2004
  2. Biology, Số phân loại: 570/M111
  3. Bộ xương: chương trình Sinh Học lớp 8: Bộ môn Sinh, Số phân loại: 573.7/B450
  4. Microbiology: essentials and applications/ Larry McKar, Số phân loại: 576/M113-TT/1996
  5. Foundations in Microbiology. -4ed, Số phân loại: 579/T137 – TT/2002
  6. Aquatic Botany, 2004, Số phân loại: 581.9/A656/2004
  7. Fish and Shellfish Immunology, 2004, Số phân loại: 597.029/F532/2004
  8. Anatomy & physiology: Revealed. – USA : McGraw-Hill , Số phân loại: 612/A535/2006
  9. Hole's essentials of human anatomy and physiology = Essentials of human anatomy and physiology, Số phân loại: 612/S329-TT/2000
  10. Microbiology: principles and explorations / Jacquelyn G. Black., Số phân loại: 616.9/B628/2003
  11. Postharvest Biology and Technology, 2004, Số phân loại: 631.5/ P857