I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

  1. Tạp chí Dạy và học ngày nay 
  2. Tạp chí Giáo dục
  3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
  4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
  5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
  6. Tạp chí Tâm lý học
  7. Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)
  8. Tạp chí Công nghệ Sinh học

II. Tạp chí điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Sinh học
2.Tạp chí Công nghệ Sinh học
3. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam
4. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
5. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng
6. Tạp chí Sinh học
7. Tạp chí Công nghệ Sinh học

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Sciencedirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen(xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Nature (xem tại đây)

 Danh mục tạp chí trong CSDL Pubs-ACS

1. ACS Chemical Biology
2. CS Applied Bio Materials
3. Biochemistry
4. Bioconjugate Chemistry
5. Biomacromolecules
6. Biotechnology Progress
7. ACS Synthetic Biology

Danh mục tạp chí trong CSDL Ieeexplore-Ieee

1. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics