Danh mục sách ngành Sư phạm Sinh học có tại Thư viện

370 Giáo dục (Phương pháp nghiên cứu khoa học)

570 Sinh vật học

570.9 Lược sử sinh học

571 Sinh lý học và những đề tài liên hệ

571.3 Giải phẫu học

571.4 Vật lý sinh học

571.5 Mô, cấy mô

571.6 Tế bào

572 Hoá sinh

572.46 Quang hợp

572.8 Sinh học phân tử

573 Sinh lý học động vật (Các hệ thống đặc biệt của động vật)

575 Sinh lý học thực vật (Các phần đặc biệt và hệ thống của thực vật)

576 Di truyền, tiến hoá (Di truyền học và thuyết tiến hóa))

577 Sinh thái học

578 Lịch sử tự nhiên của sinh vật

579 Vi sinh vật, nấm, tảo

580 Thực vật học

581 Những đề tài đặc biệt trong lịch sử tự nhiên

582 Phân loại thực vật

583 Thực vật có hai lá mầm (hay Song tử diệp)

584 Thực vật có một lá mầm (hay Đơn tử diệp)

586 Thực vật hoa ẩn (hay ẩn hoa thực vật học) (thực vật không có hạt)

587 Thực vật hoa ẩn có mạch (hay ẩn hoa có mạch) (Thực vật có mạch không có hạt)

590 Động vật học

591 Những đề tài đặc biệt trong lịch sử tự nhiên

591.1 Cơ sở di truyền chọn giống động vật

591.5 Tập tính động vật

592 Động vật không xương sống

593 Động vật không xương sống sống dưới nước và bờ biển

596 Loài nguyên sống (hay loài dây sống)

597 Loài động vật có xương sống Loài cá

610 Những khoa về y học Y khoa

611 Giải phẫu học người (hay Nhân thể giải phẫu học), tế bào học, mô học

612 Sinh lý học người (hay Nhân thể sinh lý học)

613.6 Môi trường và con người

631 Trồng trọt

631.5 Giống cây trồng

634 Trại cây ăn quả, quả (hay trái cây), lâm học

Orchards, fruits, forestry

636 Nghề chăn nuôi gia súc

Animal husbandry

636.08 Giống vật nuôi

639 Bảo tồn môi sinh

639.9 Đấu tranh sinh học và ứng dụng

660 Công nghệ sinh học