1. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam: http://iasvn.org/

2. Cục Trồng trọt: http://www.cuctrongtrot.gov.vn/

3. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/

4. Tạp chí Sinh học: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/issue/archive

5. Sinh học Việt Nam: http://www.sinhhocvietnam.com

6. Hội Chăn nuôi Việt Nam: http://hoichannuoi.vn/  

7. Chăn nuôi Việt Nam: http://channuoivietnam.com/