1. Phục chế và sử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop,Số phân loại: 006.6/H103/2009
 2. Khai thác - ứng dụng Chroma Software và Photoshop trong chỉnh sửa tạo ảnh nghệ thuật / Phương Hoa, Quang Hiển, Ngọc Trâm , Số phân loại: 006.6/H401/2009
 3. Dựng mô hình 3D từ ảnh Bitmap với 3DS MAX: Giáo trình thực hành 3D- thiết kế mỹ thuật công nghiệp/ Quang Huấn, Ánh Tuyết, Số phân loại: 006.6/H502/2009
 4. Giáo trình thực hành Adobe IIIustrator CS4/ Phùng Thị Nguyệt , Số phân loại: 006.6/Ng528/2009
 5. Microsoft SQL Server 2000 bible / Paul Nielsen, Số phân loại:005.75/N669-TT/2003
 6. Microsoft Office Access 2003:a ptofessional approach Jon Juarez, John Carter, Kathleen Stewart; , Số phân loại: 005.75/J91-TT/2005
 7. Computing concepts - The I – Series; , Số phân loại: 004/H141-TT/2004
 8. Borland C++ builder compiler and turbo debugger; Số phân loại: 005.713/B735/2002
 9. MCSE guide to designing a Microsoft Windows 2000 directory service; Số phân loại:005.4/P173-TT/2001
 10. CCNA guide to Cisco Networking; Số phân loại: 004.65/C226 - TT/2004
 11. A guide to Microsoft Proxy Server 2.0; Số phân loại: 005.7/J66-TT/1999
 12. Adobe web pack/ photoshop 7.0, livemotion 2.0, and golive 6.0 ; Số phân loại: 006.6/B554-TT/2003
 13. Director MX; Số phân loại: 006.7/S182-TT/2003
 14. MCSE guide to Microsoft Windows 2000 professional certification edition; Số phân loại: 005.7/T617-TT/2003
 15. MCSE guide to Microsoft exchange 2000 server administration; Số phân loại:: 005.7/P844-TT/2002
 16. Power users guide to Windows development; Số phân loại:: 005.4/D213-TT/2007
 17. Programming in Visual Basic.NET; Số phân loại: 005.2/C775-TT/2002
 18. Multimedia in action; Số phân loại: 006.6/S562-TT/1998
 19. Object-Oriented application development using Microsoft Visual Basic.NET; Số phân loại::005.1/O12-TT/2003
 20. Publishing with Illustrator and FreeHand; Số phân loại:006.6869/B493-TT/2002
 21. MCSE Guide to Microsoft Windows 2000 Networking certification edition; Số phân loại:005.4/C371-TT/2003
 22. The web warrior guide to web database technologies; Số phân loại: 005.7/L433-TT/2004
 23. Effective project management; Số phân loại: 658.4/C626-TT/2006
 24. VBA for modelers; Số phân loại: 658.4/A325-TT/2007
 25. New perspectives on Microsoft Excel 2000; Số phân loại: 005.5/P267-TT/2001