I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Dạy và học ngày nay
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
6. Tạp chí Tâm lý học
7. Tạp chí Thế giới Vi tính
8. Thời báo Vi tính Sài Gòn
9. Tạp chí Tin học & Đời sống (Thế giới số)

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ 

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Thế giới Vi tính
2. Tạp chí Tin học và Đời sống
3. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông
4. Tạp chí Tin học và Điều khiển học

B. Tạp chí truy cập mở: