Danh mục ngành Sư phạm Toán có tại Thư viện 

1. Từ điển và sách tham khảo

Từ điển giải thích thuật ngữ Toán - Lí - Hoá - Sinh
Số phân loại: 500.03/Y600/1994

Từ điển bách khoa phổ thông  toán học 2          
Số phân loại: 510.3/550/2002                                         

Từ điển toán học thông dụng
Số phân loại: 510.3/L107/2000                          

Dictionary of mathematics
Số phân loại: 510.3/P243                         

Từ điển toán học và Tin học Anh - Việt
Số phân loại: 510.3/T550                        

Từ điển toán và tiền tệ Anh - Việt
Số phân loại: 510.3/T550/1998                          

Từ điển  bách khoa phổ thông toán học 1
Số phân loại: 510.3/T550/1999                          

Từ điển Toán học Anh - Anh Việt
Số phân loại: 510.3/Th305                                              

Từ điển thuật ngữ Toán và tin học Anh - Việt
Số phân loại: 510.32195922/T550/2004

Từ điển Toán học và Tin học Anh - Việt
Số phân loại: 510.3/T550/2003

Từ điển toán học và tin học Việt-Anh = Vietnamese-English dictionary of mathematics and inforrmatics
Số phân loại: 510.3/T550/2006

 

2. Các vùng phân loại thuộc ngành Sư phạm Toán

372.7 Toán học
   Giáo trình toán sơ cấp

512 Đại số đại cương
   Lý thuyết số
   512.02 Đại số sơ cấp
   Toán rời rạc
   512.02076 Bài tập đại số sơ cấp
   512.2  Giáo trình lý thuyết nhóm và hành
   512.3 Giáo trình các trường số đại số và lý thuyết Galois
   512.5  Đại số tuyến tính
   Quy hoạch tuyến tính
   512.7 Một số vấn đề về hàm tử Hom và hàm tử Tenxơ

513 Số học
   Giáo trình số học

514 Topo đại cương

515 Toán cao cấp
   Bài tập giải tích
   Cơ sở giải tích hiện đại
   Giáo trình phương pháp tính
   Giáo trình giải tích đa trị
   Chuỗi và phương trình vi phân
   515.07 Giáo trình giải tích
   515.25 Phương trình đạo hàm riêng
   515.3  Phương trình vi phân
   515.43 Giáo trình độ đo – tích phân
   515.7  Giải tích hàm
   515.7076 Giải tích hàm
   515.9  Cơ sở lý thuyết hàm biến phức
      Bài tập hàm biến phức
   515.93 Giáo trình giải tích toán học
   515.94 Toán học cao cấp

516 Giáo trình hình học sơ cấp
   Giáo trình cơ sở hình học và hình học sơ cấp
   Một số tìm hiểu về hình học Phi Euclide
   Hình học vi phân
   516.36 Cơ sở hình học vi phân
   516.4  Giáo trình hình học Afin và hình học Euclide
      Bài tập hình học Afin và hình học Euclide

519 Xác suất và toán học ứng dụng
   519.2 Xác suất thống kê
   519.5 Xác suất và thống kê toán
   519.7 Tối ưu hóa ứng dụng

530 Vật lý đại cương
   530.076 Bài tập vật lý đại cương
   530.078 Thực hành vật lý đại cương
   530.1 Vật lý đại cương cơ học

576.5 Giáo trình hình học xạ ảnh
   Bài tập hình học xạ ảnh