I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1.Tạp chí Dạy và học ngày nay
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Giáo dục & Xã hội
5. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
6. Tạp chí Tâm lý học
7. Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ
8.  Acta Mathematica Vietnamica (nhận tặng)

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Vietnam Journal of Mathematics
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Dạy & học ngày nay
4. Tạp chí Khoa học Giáo dục
5. Tạp chí Quản lý Giáo dục
6. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
7. Tạp chí Phát triển Giáo dục
8. Tạp chí Giáo dục và Xã hội
9. Tạp chí Khoa học Toán - vật lý
10. Tạp chí Tâm lý học

B. Tạp chí truy cập mở: