Danh mục sách in ngành Toán ứng dụng có tại Thư viện

Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo (Tầng 4)

Từ điển toán kinh tế, thống kê và kinh tế lượng Anh – Việt, Số phân loại: 330.03/M312/2004

Từ điển toán và tiền tệ Anh-Việt= Dictionary of mathematics of money, Số phân loại: 510.3/T550/1998

Từ điển giải thích thuật ngữ Toán - Lí - Hoá – Sinh, Số phân loại: 500.03/Y600/1994

Từ điển bách khoa phổ thông toán học 2, Số phân loại: 510.3/550/2002

Từ điển toán học thông dụng, Số phân loại: 510.3/L107/2000

Dictionary of mathematics, Số phân loại: 510.3/P243

Từ điển bách khoa phổ thông toán học 1, Số phân loại: 510.3/T550/1999

Từ điển Toán học Anh - Anh Việt, Số phân loại: 510.3/T550/2003

Từ điển thuật ngữ Toán và tin học Anh - Việt, Số phân loại: 510.32195922/T550/2004

Từ điển Toán học và Tin học Anh - Việt: Khoảng 65000 thuật ngữ, Số phân loại: 510.3/T550/2003

Từ điển toán học và tin học Việt-Anh = Vietnamese-English dictionary of mathematics and inforrmatics, Số phân loại: 510.3/T550/2006

 

Sách mượn đọc (Tầng 3)

005.133 Lập trình căn bản

005.73 Cấu trúc dữ liệu

330 Toán kinh tế

330.02 Nguyên lý thống kê kinh doanh

330.1 Kinh tế lượng

330.01 Kinh tế lượng ứng dụng

330.1543 Mô hình toán kinh tế

332.1 Phân tích chuỗi thời gian

Tín dụng và Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

332.1 Marketing ngân hàng

332.12 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

332.175 Thẩm định tín dụng

332.4 Lý thuyết tài chính tiền tệ

332.632 Đầu tư tài chính

338.5 Kinh tế vi mô

339 Kinh tế vĩ mô

346.597082 Luật các tổ chức tín dụng

352.4 Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách

500 Toán học

510 Đại số tuyến tính và hình học tuyến tính

Phân tích chuỗi thời gian

512 Toán đại cương

Nhóm cơ bản của không gian tôpô và ứng dụng

512.5 Đại số tuyến tính

Quy hoạch tuyến tính

514 Topo

514.3 Topo đại cương

515 Giải tích

Cơ sở giải tích hiện đại

Phương pháp tính

Toán cao cấp

515.23 Phương trình đạo hàm riêng

515.25 Phương trình đạo hàm tuyến tính

515.3 Phương trình vi phân

Phương trình vi phân và lý thuyết ổn định

515.35 Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

515.43 Giáo trình độ đo – tích phân

515.7 Giải tích hàm

Lý thuyết hàm và giải tích hàm

Hàm thực và giải tích hàm

515.7076 Giải tích hàm

515.73 Không gian tuyến tính Topo

515.9 Hàm biến phức

Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

Giáo trình hàm số biến số phức

Bài tập hàm biến phức

516 Hình học giải tích

519.2 Xác suất thống kê

Thống kê toán học

Toán ứng dụng

519.7 Tối ưu hóa ứng dụng

519.70076 Tối ưu hóa tuyến tính

570.15 Thống kê ứng dụng trong sinh học

657 Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân hàng

657.4 Kế toán ngân sách

657.42 Kế toán chi phí

657. 48 Kế toán tài chính

657.61 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

657.7 Thực hành kế toán

657.76 Kế toán ngân hàng thương mại

657.835 Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

658.1511 Phân tích tài chính doanh nghiệp