1. NIIT - ICT Hà Nội: https://niithanoi.edu.vn/

2. Viện Toán ứng dụng và Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội: http://sami.hust.edu.vn/

3. VietTuts: https://viettuts.vn/

4. Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại: http://tapchinganhang.com.vn/

5. Toán học Việt Nam: https://www.mathvn.com/

6. Tạp chí Kế toán Việt Nam: https://tapchiketoan.net/

7. Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam: http://www.vacpa.org.vn

9. Học viện Tài chính: https://qlkh.hvtc.edu.vn/tabid/165/Default.aspx

10. Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/

11. Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: http://vaa.net.vn/

12. Elsevier - Mathematics Journals: https://www.elsevier.com/physical-sciences-and-engineering/mathematics/journals/mathematics-journals

13. International Journal of Pure and Applied Mathematics: https://ijpam.eu/contents/index.html

14. Science PG: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/journalbycategory?categoryid=14

15. Tạp chí Tài chính: https://tapchitaichinh.vn/