Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect:

  1. Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497)
  2. Computers & Education (Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
  3. Environmental Research (Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
  4. Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285)
  5. Life Sciences (Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
  6. International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7)
  7. Ecosystem services (Vol: 29, 30, 31, 32, 33)
  8. Agricultural and Natural Resources (Vol 52 issue 1, issue 2)
  9. Research in Veterinary Science (Vol: 116, 117, 118, 119, 120)
  10. Journal of Economics and Business (Vol:95, 96, 97, 98, 99)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

  Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Để xem được những tạp chí mới vui lòng truy cập vào CSDL ScienceDirect của TVTT-ĐHQG (tại đây)