Springerlink là cơ sở dữ liệu cung cấp các nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm các thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,...tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).

  Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin tài khoản truy cập vui lòng liên hệ email hỗ trợ