Tạp chí dạy và học ngày nay gồm những thông tin về giáo dục, văn hóa, gia đình xã hội,.... Tạp chí nhằm nghiên cứu và phổ biến các phương pháp dạy và học phục vụ phát triển xã hội học tập; Trao đổi kinh nghiệm dạy và học, đặc biệt là tự học; Giới thiệu các phương pháp dạy và học tiên tiến của các nước vào Việt Nam; Phản ánh toàn cảnh về hoạt động giáo dục và đào tạo, khuyến học – khuyến tài trong cả nước.

Website: http://dvhnn.org.vn/