Đến với trang web của Trường Đại học Huế bạn có thể khai thác rất nhiều bài tạp chí khoa học thuộc về các lĩnh vực: Chuyên san Nông – Sinh – Y, Khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, kinh tế, giáo dục,…
Website: http://www.hueuni.edu.vn/hueuni/issue.php?SMID=27