AGORA-Access to Global Online Research in Agriculture

CSDL Nông nghiệp: cung cấp truy cập trên 500 tạp chí từ các nhà xuất bản khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực về thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các khoa học xã hội liên quan. Hỗ trợ phi lợi nhuận cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển theo account:

  • USER ID: ag-vnm038    
  • PASSWORD: 0XuKHXCh

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)

Là Cơ sở dữ liệu tóm tắt và toàn văn với chủ đề nguồn lợi thủy sinh vật do FAO phối hợp với PROQUEST xây dựng và phát triển. Nội dung dữ liệu được thu thập từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên toàn thế giới. Truy cập CSDL theo account:

  • USER ID: mfvn
  • PASSWORD: mfvn53

Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn