Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như xác định các mô hình, cách thức triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả cần nhân rộng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo!

 

Nguồn: Bộ Tư pháp