Viện Khoa học Thống kê là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê; nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác để ứng dụng vào công tác thống kê; phổ biến thông tin khoa học thống kê; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và đánh giá chất lượng thống kê.

 

Mọi người có thể khai thác thông tin trên các xuất bản phẩm, nghiên cứu, thông tin - tư liệu của Viện phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

=> Địa chỉ truy cập: http://vienthongke.vn/