IFT.org

Website: https://www.ift.org

IFT (the Institute of Food Technologists) – Viện Công nghệ Thực phẩm là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận quốc tế, bao gồm các chuyên gia tham gia vào khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực liên quan trong các học viện, chính phủ và ngành công nghiệp. Tổ chức IFT có hơn 17.000 thành viên từ hơn 95 quốc gia tham gia.

FoodProcessing.com

Website: https://www.foodprocessing.com

FoodProcessing.com là nguồn tài nguyên thông tin liên quan đến toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Họ có rất nhiều mục mà bạn có thể tham khảo, bao gồm: thiết bị sản xuất, các quy định ban hành, các phát triển sản phẩm mới, nguyên vât liệu….

Prepared Foods

Website: https://www.preparedfoods.com

Prepared Foods cung cấp các tin tức và xu hướng về ngành công nghiệp thực phẩm bao gồm các chủ đề: thành phần thực phẩm, thực phẩm và các sản phẩm đồ uống mới, chế biến thực phẩm, no gluten, GMOs, khoa học thực phẩm….

Tạp chí Food Quality & Safety

Website: https://www.foodqualityandsafety.com

Druck

Là Cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp các phương pháp chiến lược cần thiết để đảm bảo chất lượng, an toàn trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Ra mắt năm 1994 dưới dạng tạp chí Chất lượng thực phẩm , tạp chí Chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nguồn: https://sciencevietnam.com/