Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động của Ngành; phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và phổ biến thông tin khoa học thống kê theo quy định.

 

Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận có chức năng phổ biến thông tin của Tổng cục Thống kê. Do đó, chúng ta có thể khai thác dữ liệu tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại kênh thông tin này.

Chúng ta cùng khám phá nào!

=> Địa chỉ tury cập: http://consosukien.vn/