Trang web này cung cấp cho các bạn những thông tin và các bài viết liên quan đến địa chất ở Việt Nam. Qua đó, giúp bạn có thể hiểu sâu hơn về những thông tin địa chất thông qua tạp chí và sách thư viện, tạp chí được xuất bản hay các ấn phẩm địa chất xuất bản. Khi vào tạp chí xuất bản bạn hay ấn phẩm địa chất xuất bản bạn có thể đọc được toàn văn các bài viết .

Địa chỉ truy cập: http://www.idm.gov.vn/