Để có thể tổ chức kinh doanh và quản lý du lịch một cách tốt nhất, các ban, ngành, tổ chức kinh doanh dần dần quan tâm đến vấn đề xây dựng CSDL du lịch. Vụ Lữ hành đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng và quản lý website CSDL trực tuyến www.huongdanvien.vn.

 

Trên website này giới thiệu về đội ngũ hướng dẫn viên trên cả nước với những thông tin chi tiết về: hình ảnh của hướng dẫn viên, họ tên, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, nơi cấp thẻ, loại thẻ (nội địa hoặc quốc tế), trạng thái thẻ (còn hoạt động hay không), ngoại ngữ hướng dẫn, thời gian kinh nghiệm,… Bên cạnh đó, website www.huongdanvien.vn cũng cung cấp thông tin hỗ trợ liên quan đến chính sách, thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên, các chương trình đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ hướng dẫn, các cơ sở đào tạo về du lịch, thông tin về việc làm hướng dẫn viên… 

=> Địa chỉ truy cập: http://www.huongdanvien.vn/