Cục Viễn thám quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và thực thi các hoạt động về viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia là nguồn dữ liệu vô cùng quý giá mà người dùng có thể khai thác để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

=> Địa chỉ truy cập: http://rsc.gov.vn/SitePages/TuLieu.aspx