Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long  là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch thuộc khu vực ĐBSCL và các địa bàn khác có liên quan tự nguyện thành lập không vụ lợi, nhằm mục đích: phối hợp các hoạt động của các hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch thuộc khu vực ĐBSCL nói riêng và các khu vực khác có liên quan trong phạm vi cả nước nói chung; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; phát triển nhanh và bền vững ngành các loại hình kinh doanh các sản phẩm du lịch, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch ĐBSCL nói riêng, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ của Hiệp hội:

 • Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hiệp hội.
 • Đại diện, làm đầu mối cho hội viên, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước các cấp về chủ trương, chính sách, khuyến khích phát triển du lịch khu vực ĐBSCL.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy cho sự phát triển du lịch.
 • Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên.
 • Cập nhật và cung cấp cho hội viên về chính sách, pháp luật, chủ trương của nhà nước, giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong công tác tổ chức, hoạt động và phát triển du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học, công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ đúng chức năng, nhiệm vụ Hiệp hội theo quy định pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực du lịch.
 • Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội đúng pháp luật.
 • Xuất bản các ấn phẩm (nếu có) của Hiệp hội theo quy định pháp luật.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cơ quan nhà nước yêu cầu.

=> Đại chỉ tury cập: http://www.mdta.com.vn/