Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation - VISTEC) có chức năng tổ chức nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, tiêu chí, quy trình, nghiệp vụ về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ, bao gồm: đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ; đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nhân lực khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, dự báo phát triển công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ.

 

Trang thông tin Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước, báo cáo khoa học,... Các bạn có thể tham khảo để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

=> Địa chỉ truy cập: http://vistec.gov.vn/index.php?language=vi