Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ số lượng bảo vật quốc gia nhiều nhất trong hệ thống các bảo tàng, di tích trên toàn quốc. Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, độc đáo và quí hiếm, qua các đợt xét chọn, thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, 20 hiện vật trong tổng số hơn 200.000 tài liệu, hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Mỗi bảo vật quốc gia là một di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ, tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, phản ánh lịch sử văn hóa lâu đời, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Với mục đích tôn vinh, quảng bá và giới thiệu giá trị của bảo vật đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước; đổi mới cách tiếp cận nội dung và hình thức thể hiện kết hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại, 20 bảo vật quốc gia được giới thiệu ở nhiều góc độ, cấp độ thông tin, cách thức tìm hiểu, trải nghiệm khác nhau về những nét đặc sắc, độc đáo của từng bảo vật.

 

Trưng bày ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia”