Trong kỷ nguyên số, bất kể bạn là ai, trước hết bạn phải là một công dân số hay một công dân có năng lực số để sống, học tập và làm việc được an toàn và thịnh vượng!

“Năng lực số là một trong những Năng lực Chính cho Học tập Suốt đời. Lần đầu tiên nó được định nghĩa vào năm 2006, và sau đó một bản cập nhật của Khuyến nghị của Hội đồng châu Âu vào năm 2018, nó nêu như sau:

Năng lực số liên quan tới sử dụng tự tin, nghiêm túc và có trách nhiệm của, và tham gia với, các công nghệ số cho việc học tập, làm việc, và tham gia trong xã hộiNó bao gồm sáng thông tin và dữ liệu, truyền thông và cộng tác, sáng phương tiện, tạo lập nội dung số (bao gồm việc lập trình), an toàn (bao gồm phúc lợi số và các năng lực liên quan tới an ninh không gian mạng), các câu hỏi có liên quan tới sở hữu trí tuệ, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện (Khuyến nghị của Hội đồng về các Năng lực Chính cho Học tập Suốt đời [Bản dịch tiếng Việt], 22/05/2018, ST 9009 2018 INIT).”

Trích từ Khung Năng lực Số cho Công dân của Ủy ban châu Âu, v2.2, năm 2022

Thay vì dịch và trình bày toàn bộ tài liệu cùng một lúc, tài liệu được dịch chỉ những phần nội dung chính, không có các Phụ lục đi kèm, và được chia thành các phần như bên dưới:


Thừa nhận:

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: Khung Năng lực số cho Công dân, EUR 31006 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415

Nguồn: xem chi tiết Giáo dục mở - tài nguyên giáo dục mở ứng dụng và phát triển (xem thêm chi tiết)