Nền tảng chia sẻ dữ liệu trên được hình thành từ Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành tài nguyên và môi trường, để phục vụ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

 

Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh là kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý với gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn quốc tế và theo quy định của nhà nước. Thông qua nền tảng này, các tổ chức, cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu.

Truy cập tại đây.