Viện Di truyền Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có định hướng và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ngành.

Trang thông tin của Viện Di truyền Nông nghiệp cung cấp các đề tài/dự án khoa học công nghệ, các sản phẩm KHCN và đặc biệt là thư viện tài liệu liên quan đến lĩnh vực di truyền nông nghiệp. Các bạn có thể tham khảo và khai thác để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.