Trang web Bộ Văn hóa thể thao và du lịch là trang web hội tụ đa dạng các vấn đề như: Văn học, điện ảnh, nghệ thuật, mỹ thuật, di sản, thư viện, văn hóa. Trong đó, lĩnh vực Văn học có giới thiệu 2 CSDL là CSDL văn học Việt Nam và CSDL văn học nước ngoài; lĩnh vực di sản có giới thiệu các CSDL như: di sản thế giới ở Việt Nam, di sản lịch sử, hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử, bảo tồn.
Website: http://www.cinet.gov.vn/Articles.aspx?rid=140&zoneid=140